cầu vượt đường bộ
danh từ
1.ガード​​
câu, diễn đạt
2.ガード​​

Thảo luận, đóng góp