cây a-ti-sô
danh từ
1.あざみ 「薊」 [KẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KẾケイ、ケ