cay bỏng miệng
câu, diễn đạt
1.ぴりぴり​​

Thảo luận, đóng góp