cây con
danh từ
1.なえ 「苗」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cây con

1. gieo cây con
苗を間引きする

Kanji liên quan

MIÊUビョウ、ミョウ