cây gai
danh từ
1.あさ 「麻」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cây gai

1. sợi dây gai
麻ひも

Kanji liên quan

MAマ、マア