cay nghiệt
1.あくいのある 「悪意のある」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
Ý