cây sắn
danh từ
1.キャッサバ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cây sắn

1. Tinh bột làm từ cây sắn.
キャッサバから作るでんぷん