cây sậy
danh từ
1.あし 「蘆」 [LÔ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ロ、ル