chả là
từ nối, liên từ
1.あのね​​
2.だって​​

Thảo luận, đóng góp