cha mẹ đã qua đời
câu, diễn đạt
1.なきおや 「亡き親」 [VONG THÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
VONG,VÔボウ、モウ