chắc chắn là
phó từ
1.きっと 「屹度」​​
câu, diễn đạt
2.たしかに 「確かに」 [XÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘド、ト、タク
XÁCカク、コウ
NGẬTキツ