chắc chắn làm
câu, diễn đạt
1.ようにする​​

Thảo luận, đóng góp