chai sạn
tính từ
1.ひじょう 「非情」 [PHI TÌNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
TÌNHジョウ、セイ