chấm điểm đắt
câu, diễn đạt
1.てんがからい 「点が辛い」 [ĐIỂM TÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chấm điểm đắt

1. Cô giáo dạy tiếng Anh của tôi cho điểm chặt lắm.
私の英語の先生は点が辛い

Kanji liên quan

ĐIỂMテン
TÂNシン