chăm sóc bệnh nhân
danh từ
1.かんご 「看護」​​
câu, diễn đạt
2.かんご 「看護」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
KHÁNカン