chân chống xe
danh từ
1.スタンド​​

Thảo luận, đóng góp