chân có tật bẩm sinh
câu, diễn đạt
1.ないはんそく 「内反足」 [NỘI PHẢN TÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
PHẢNハン、ホン、タン、ホ
TÚCソク