chán ngán
động từ
1.がっかり​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chán ngán

1. chán nản (chán ngán) vì bị thi trượt
試験に落ちてがっかりする