chẳng còn gì để nói
câu, diễn đạt
1.とんでもありません​​

Thảo luận, đóng góp