chẳng phải nói đến
câu, diễn đạt
1.おろか​​

Thảo luận, đóng góp