chánh quyền
1.せいけん 「政権」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ
QUYỀNケン、ゴン