chánh sách
1.せいさく 「政策」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÁCHサク
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ