chao chát
phó từ
1.がちん​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chao chát

1. cãi lại xoe xóe, chao chát
がちんと言い返してやる