chào đón ân cần
thán từ
1.おいでやす​​
câu, diễn đạt
2.おいでやす​​
câu, diễn đạt
3.おこしやす​​
4.ようこそ​​

Thảo luận, đóng góp