chào tạm biệt!
từ nối, liên từ
1.あばよ​​
thán từ
2.あばよ​​
câu, diễn đạt
3.あばよ​​

Thảo luận, đóng góp