chất axetat
danh từ
1.アセテート​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất axetat

1. chất axetat dẻo
ビニル・アセテート
2. nhựa axetat
アセテート・プラスチック
3. kinaza axetat
アセテート・キナーゼ