chất carotin
danh từ
1.カロチン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất carotin

1. Vitamin A dưới dạng chất carotin
カロチンとしてのビタミンA