chất CFC
danh từ
1.フロン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất CFC

1. Chất CFC được sử dụng cho tủ lạnh, bình phun hay rửa con IC.
フロンは冷蔵庫やスプレー、半導体の洗浄に使われている。