chất có từ tính
danh từ
1.マグネチック​​
câu, diễn đạt
2.マグネチック​​

Thảo luận, đóng góp