chất Coban
danh từ
1.コバルト​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất Coban

1. hợp chất côban cácbon
コバルト・炭素結合