chất crêp
danh từ
1.クレープ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất crêp

1. căn hộ làm bằng chất crêp
フラット・クレープ
2. giấy crêp
クレープ紙