chất gien
danh từ
1.ゲル​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất gien

1. phản ứng gien và coomb
ゲル・クームズ反応