chất làm se
danh từ
1.アストリンゼント​​

Thảo luận, đóng góp