chất lonium
danh từ
1.イオニウム​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chất lonium

1. Luật uranium lonium
ウラン・イオニウム法