chất lượng của thịt
câu, diễn đạt
1.にくしつ 「肉質」 [NHỤC CHẤT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỤCニク
CHẤTシツ、シチ、チ