chất ma túy gây nghiện mạnh
câu, diễn đạt
1.クラック​​

Thảo luận, đóng góp