chất nicôtin
danh từ
1.ニコチン​​

Thảo luận, đóng góp