chất nổ đẩy
danh từ
1.はっしゃやく 「発射薬」 [PHÁT XẠ DƯỢC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XẠシャ
PHÁTハツ、ホツ
DƯỢCヤク