châu thổ sông Cửu Long
câu, diễn đạt
1.メコンデルタ​​

Thảo luận, đóng góp