cháy do sấm chớp gây ra
câu, diễn đạt
1.てんか 「天火」 [THIÊN HỎA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
HỎA