chảy thành dòng lớn
câu, diễn đạt
1.ぽろぽろする​​

Thảo luận, đóng góp