chạy toán loạn
động từ
1.かけこむ 「かけ離む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LY