chảy vào
động từ
1.とけこむ 「溶け込む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬP
DUNG,DONGヨウ