chế độ chính trị 2 viện
câu, diễn đạt
1.にいんせい 「二院制」 [NHỊ VIỆN CHẾ]​​
2.にいんせいど 「二院制度」 [NHỊ VIỆN CHẾ ĐỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
ĐỘド、ト、タク
CHẾセイ
VIỆNイン