chế độ công quản
câu, diễn đạt
1.コンドミニアム​​

Thảo luận, đóng góp