chế độ dân chủ về thông tin
danh từ
1.インフォメーションデモクラシー​​
câu, diễn đạt
2.インフォメーションデモクラシー​​

Thảo luận, đóng góp