chế độ độc tài
câu, diễn đạt
1.せんおう 「専横」​​
2.どくさい 「独裁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘCドク、トク
CHUYÊNセン
HOÀNHオウ
TÀIサイ