chế độ quan liêu
câu, diễn đạt
1.ビューロクラシー​​

Thảo luận, đóng góp