chế độ quy định
câu, diễn đạt
1.きせい 「規制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
QUY,QUI