chế độ tư bản
1.しほんせいど 「資本制度」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘド、ト、タク
CHẾセイ
BẢN,BỔNホン